دارای فناوری های :

واقعیت مجازی


واقعیت افزوده


پردازش تصویر


بازی حسنی و لوبیای سحر آمیز

بازی امپراطور


شماره تماس پشتیبانی شرکت امپراطور : 02155010700معرفی شرکت در یک نگاه